REGULAMIN

I. PRZEDSIĘBIORCA

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.signific.pl prowadzony jest przez Judytę Węgiel, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SIGNIFIC Judyta Węgiel (adres prowadzenia działalności: ul. Prof. Tadeusza Seweryna 3B/34, Kraków) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6792748590, REGON 122425771, adres poczty elektronicznej: sklep@signific.pl, numer telefonu: +48 12 353 07 90 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

II. WPROWADZENIE

Poniższe postanowienia stanowią warunki regulujące korzystanie z niniejszego serwisu internetowego oraz umowę obowiązującą pomiędzy nami a klientem (dalej zwane „Warunkami”). Niniejsze Warunki określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników (dalej zwanych „Klientem”) oraz pracowników SIGNIFIC („Sprzedający” lub „SIGNIFIC”) związane z towarami / usługami oferowanymi przez nas za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego. Przed złożeniem zamówienia należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami oraz naszą Polityką Prywatności. Korzystając z tego serwisu internetowego lub składając za jego pośrednictwem zamówienia, wyraża się akceptację niniejszych Warunków i zasad naszej Polityki Prywatności. Nie należy składać zamówienia w przypadku braku akceptacji wszystkich Warunków i zasad Polityki Prywatności.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Niniejsze Warunki mogą podlegać zmianom, zatem przed złożeniem zamówienia należy się z nimi zapoznać

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

KLIENT – Osoba, który zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.signific.pl

SPRZEDAWCA – Judyta Węgiel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SIGNIFIC Judyta Węgiel (adres prowadzenia działalności: ul. Prof. Tadeusza Seweryna 3B/34, Kraków) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6792748590, REGON 122425771, adres poczty elektronicznej: sklep@signific.pl, numer telefonu: +48 12 353 07 90 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. SIGNIFIC prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.signific.pl

4. Informacje znajdujące się na stronach sklepu www.signific.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

5. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.

6. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich. SIGNIFIC jest podmiotem zwolnionym z podatku VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez SIGNIFIC zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

7. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

8. SIGNIFIC zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.signific.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Jeśli Klient nie chce, by zamówienie częściowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

11. Promocje w sklepie www.signific.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

12. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu (paragon fiskalny), który stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. Signific nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

13. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się treścią i akceptuje postanowienia regulaminu sklepu.

IV. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.signific.pl można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.

2. W celu złożenia zamówienia, należy postępować zgodnie z procedurą dokonywania zakupów online. Klient otrzyma od nas e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia. Nie dojdzie do zawarcia żadnej umowy dotyczącej produktów pomiędzy nami a Klientem dopóki zamówienie nie zostanie przez nas wyraźnie przyjęte. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i pobrania środków pieniężnych, środki te zostaną w całości zwrócone.

3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.signific.pl

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

- błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia,

- w czasie 7 dni nie zostanie zaksięgowany przelew w należytej wysokości,

- wysłana przesyłka nie zostanie odebrana.

6. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: sklep@signific.pl, aż do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy.

7. W sklepie internetowym SIGNIFIC istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

Przelew na konto bankowe SIGNIFIC Judyta Węgiel – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto numer: 97 1140 2004 0000 3102 7405 7712

możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie: http://www.dotpay.pl/

Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:

Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

Uwaga: Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta emaila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do sklep@signific.pl

8. Email potwierdzający wpłynięcie zamówienia Klienta zostanie wysłany na adres e-mailowy podany w danych logowania. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

9. Klient może złożyć Zamówienie również bez tworzenia Konta i bez logowania się na nie – w tym wypadku niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu oraz dane dostawy Produktów: nazwa odbiorcy; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość).

V. SPOSÓB ODBIORU ZAMÓWIENIA I CZAS REALIZACJI

1. Przesyłki wysyłane są maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty.

UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto sklepu internetowego lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie wysłany.

2. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

3. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@signific.pl celem uzgodnienia szczegółów).

4. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

5. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

VI. ZWROT TOWARU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres elektroniczny: sklep@signific.pl.

2. Oświadczenie takowe powinno zawierać następujące informacje: Adresata (to jest dane Sprzedawcy), cenę oraz oznaczenie towaru, datę odbioru towaru, dane adresowe Kupującego, datę, podpis Kupującego (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wskaże inny sposób zwrotu płatności.

5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta.

8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (i) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (ii) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (iii) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (iv) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (v) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (vi) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (vii) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; (viii) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; (ix) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (x) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (xi) zawartej w drodze aukcji publicznej; (xii) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (xiii) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji (brak oświadczenia o odstąpieniu od Umowy), a także przesyłek nierejestrowanych (niepoleconych).

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy.

3. Zawiadomienia o wadach rzeczy oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@signific.pl

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

5. SIGNIFIC odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

6. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), SIGNIFIC zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru lub możliwość obniżenia ceny lub możliwość odstąpienia od umowy (tylko jeżeli wada jest istotna).

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

8. SIGNIFIC nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji (formularza reklamacji wysłanego drogą elektroniczną), a także przesyłek nierejestrowanych (niepoleconych).

10. Wszystkie towary sprzedawane z opisem Promocja itp. są tańsze od ich ceny sklepowej. Istnieje możliwość, że towar będzie posiadały drobne zadrapania, marszczenia, małe plamki, ślady kleju, jednak wady te w żadnym stopniu nie mają wpływu na jakość ich użytkowania. Opisane wady nie będą uznawane jako podstawa reklamacji. Istnieje możliwość zwrotu towaru z opisem Promocja itp. w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki.

11. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznych należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego: Dotpay.pl

12. W przypadku otrzymania towaru zgodnego z zamówieniem, jeżeli jednak rozmiar jest nieodpowiedni zastosowanie ma procedura wymiany, nie reklamacji.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie Klient wyrażacie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Signific Judyta Węgiel z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Tadeusza Seweryna 3b/34.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i warunki, przetwarzania danych osobowych, które Klient udostępnia podczas korzystania z Sklepu Internetowego (zwanego również dalej "Witryną"), aplikacji mobilnej, rozumianej jako oprogramowanie przeznaczone dla smartfonów, tabletów lub innych urządzeń mobilnych (zwanej dalej "Aplikacją") lub innych aplikacji, oprogramowania, mediów cyfrowych, nośników cyfrowych lub funkcji związanych z marką (zwanych łącznie "Platformą").

Przy korzystaniu z Platformy, każdorazowo gdy użytkownik przekaże nam jakiekolwiek informacje, które ze względu na swoje cechy pozwalają nam na identyfikację użytkownika, jak jego imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wystawienia faktury lub adres wysyłki, numer telefonu, rodzaj urządzenia, numer karty kredytowej lub debetowej lub inne informacje, określone i uzyskane ze źródeł wymienionych w punkcie poniżej, itp. (zwane dalej "Danymi Osobowymi"), niezależnie od tego, czy ma to związek z przeglądaniem, zakupem naszych produktów lub korzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności, użytkownika będą dotyczyć postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, Polityki Plików Cookie, Warunków Zakupów i Korzystania z Portalu oraz inne dokumenty, na które ww. Polityki i Warunki się powołują, które obowiązują przez cały czas i z którymi użytkownik powinien się zapoznać, aby mieć pewność, że użytkownik się na nie zgadza.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wykorzystania Platformy do celów określonych w niniejszym dokumencie. Przed skorzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies oraz odpowiednią częścią Warunków dotyczącą usługi lub funkcji. W każdej z części można sprawdzić, czy istnieją jakieś szczególne warunki korzystania z danych osobowych lub czy wymagają one konkretnego przetwarzania Danych Osobowych Klienta.

Administrator Danych, w stosownych przypadkach, wykorzystują dane osobowe donastępujących celów:

a) Zarządzanie rejestracją Klienta. Przekazane Dane Osobowe będą wykorzystywane do identyfikacji jako Klienta Platformy oraz zapewnienia Klientowi dostępu do różnych funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego użytkownika.

b) Opracowanie, zgodność i zawarcie umowy kupna produktów, które Klient nabył lub innej umowy z nami za pośrednictwem Platformy.

c) Kontaktowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia typu push w aplikacji, itp. w celu przekazania aktualnych informacji lub komunikacji o charakterze informacyjnym w związku z funkcjami, produktami lub nabytymi usługami, w tym aktualizacją bezpieczeństwa Platformy, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.

Uczestniczenie i zarządzanie zamówieniami składanymi za pomocą dostępnych kanałów obsługi klienta w odniesieniu do Platformy oraz monitorowanie jakości naszych usług.

Przetwarzanie danych odbywa się albo przez okres określony w przepisach prawa albo do momentu ustania odpowiedniego celu mającego zastosowanie do określonych danych.

SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA I CELE MARKETINGOWE.

Jeśli Klient wyraża zgodę na subskrypcję Newslettera, dostarczymy mu informacje dotyczące naszych produktów i usług w różny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej oraz innych równoważnych elektronicznych środków komunikacji (takich jak wiadomości SMS, itp.). Subskrypcja Newslettera może wiązać się z wykorzystaniem Danych Osobowych w celu udostępnienia użytkownikowi spersonalizowanej reklamy związanej z naszymi produktami i usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych mediów elektronicznych, używanych przez nas lub strony trzecie. Dane Osobowe związane z zakupami mogą być wykorzystywane do analizy, generowania profili użytkowników, badań marketingowych, badań jakości i poprawy interakcji z naszymi klientami. Jeśli Klient jest zarejestrowany, może zmienić swoje preferencje związane z wysyłaniem tych komunikatów handlowych. Może również w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem Platformy lub postępować zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości.

PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych zobowiązują się do przestrzegania poufności danych osobowych izagwarantowania możliwości korzystania z przysługujących Klientowi praw. Klient może skorzystać z prawa dostępu, poprawy, anulowania i sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@signific.pl. Klient może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych, pisząc na podany powyżej adres e-mail.

INNE KONIECZNE SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ORAZ ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH.

W celu realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności może być konieczne przekazywanie Danych Osobowych Klienta stronom trzecim świadczącym usługi wsparcia, takim jak instytucje finansowe, podmioty zwalczające oszustwa, dostawcy usług technologicznych, logistycznych, transportowych i dostawczych, podmiotom świadczącym obsługę klienta i/lub usługi w zakresie analizy transakcji dokonywanych na Platformie w celu zapewnienia Klientom wystarczających gwarancji w operacjach handlowych, itp.

Przekazywanie Danych Osobowych do wymienionych dostawców usług spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG") w celach opisanych w niniejszym dokumencie podlega ograniczeniom. Administrator Danych podjął kroki w celu zapewnienia, aby udostępnianie lub przekazywanie danych odbywało się na podstawie prawnej, zgodnie z obowiązującym prawem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Używamy plików Cookie, które są małymi plikami zawierającymi informacje dotyczące przeglądania, na przedmiotowej Platformie w celu ułatwienia przeglądania. Proszę zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików Cookie, aby dowiedzieć się więcej na temat używanych przez nas plików Cookie, ich celu i innych istotnych informacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Ta strona używa plików cookie w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies. Informacje dotyczące sposobów zastosowania używanych plików cookie znajdą się w Polityka cookies

Zamknij